Samverkan är länken mellan högskolan och omvärlden

Samverkansuppdraget syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan högskolan och det omgivande samhället. Samverkansuppdraget är en integrerad del i våra utbildningar och vår forskning.

Skapa kontakter redan under studietiden

Du som är student kan skapa viktiga kontakter med arbetsliv redan under studietiden. Högskolan ger förslag på uppsatsämen och examensarbeten, förmedlar inkomna praktikplatser och stipendier och anordnar karriärseminarier.

Studentens kompetens - en resurs

Vid högskolan studerar ca 13000 studenter på samhällsvetenskapliga, humanistiska, juridiska och naturvetenskapliga utbildningar. Vi förmedlar ditt företags eller organisations projektanställningar, praktikplatser, extraarbete, vikariat eller sommarjobb.

Forskare som problemlösare

Vi hjälper ditt företag, myndighet eller organsition med vetenskapliga lösningar på ett problem som ni inom organisationen har definierat.

Kompetensutveckla dig på Södertörns högskola

Högskolan utbildar för dagens och morgondagens arbetsliv, för såväl privat som offentlig sektor. Vid sidan av den reguljära utbildningen kan vi erbjuda kurser och seminarier i form av uppdragsutbildning och temadagar.

Samverkansnyheter

rss

Samverkan i organisationen

Södertörns högskola.Högskolans samverkansuppdrag ska utgöra en integrerad del av vår utbildning och forskning, och genomförs till största del vid högskolans fyra institutioner: inom våra centrumbildningar/institut, ca 40 ämnen eller 60 utbildningsprogram. Här finner du mer information om vad våra institutioner söker för samarbeten eller kan erbjuda!

Forskningssamverkan

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer viktigt, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därför genomför vi, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning och deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kompetensutveckling

Studier.

Studentsamverkan

Studenterna och deras kompetens utgör en en viktig länk i samspelet mellan högskolan och olika aktörer i det omgivande samhället.

Högskolan utbildar morgondagens medarbetare och företagare. Därför är det viktigt att våra studenter redan under studietiden ges möjlighet att knyta kontakter med representanter från dagens arbetsliv. Alla utbildningar vid högskolan ska i möjligaste mån innehålla inslag av omvärldskontakter eller moment av arbetslivsanknytning.