Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: GrundMaCShA (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT14100%Dag

    Anmälningskod: SH-43988

Ekonomi, teknik och design

Program 180 högskolepoäng

Produktdesign är ett allt viktigare globalt konkurrensmedel. Utbildningen ger dig kunskap om hur man skapar mervärden genom design. Vi varvar företagsekonomi, teknik, kultur- och designhistoria med studier i ”färg och form” och design. Delar av programmet sker i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH Södertälje) och Konstfack.

Utbildningens innehåll

Vår tid kännetecknas av globalisering och internationalisering. Tillverkning av produkter placeras i de delar av världen där det är mest ekonomiskt förmånligt. Detta gör att design har blivit ett allt viktigare verktyg i kampen om kunderna. Programmet är till för dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och som vill skapa dig en framtid inom detta. Du får kunskap om hur produkter och tjänster kan utvecklas genom design. Vidare får du kunskap om hur nya affärsområden kan skapas genom design.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk samt utformad utifrån tre synsätt på design:

• Som differentieringsfaktor handlar design om att skapa känslor och göra produkter attraktiva.

• Design som innovationsfaktor handlar om att skapa ändamålsenliga produkter utifrån ett marknadsperspektiv.

• Den förändringsdrivande kraften handlar om att skapa, leda och driva företag som genomsyras av design på ett strategiskt sätt.

Hälften av utbildningstiden ägnar du åt klassiska företagsekonomiska ämnen. Utbildningen börjar med design historia i kursen Vad är design? Du läser även immaterialrätt, designpolitik och idéhistoria som ger viktig kunskap för alla typer av designprojekt. Projektorganisering, Design management och strategi ingår också. Dina lärare i de teoretiska ämnena är disputerade och har därmed djup kunskap i ämnet. Lärarna i de mer praktiska inriktningarna har sin grund i näringslivet.

Inom ramen för seminarieserierna på de programspecifika kurserna erbjuds i möjligaste mån verkliga problemställningar i samverkan med det omgivande samhället. Genomgående under utbildningen förväntas seminarieuppgifter täcka in både praktiska och teoretiska aspekter på det givna problemet.

Två kursmoment av programmet läser du på KTH Södertälje, Material- och produktionsteknik samt Produktionsteknik för design. Du får också en del av din utbildning på Konstfack där yrkesinriktade lärare med spetskompetens ger dig kunskap i momenten Färg och form samt Designmetodik.

Digitala medier är också viktiga för designföretag och du får bland annat grundkunskaper i Photoshop. I ditt kommande yrkesliv kan din förmåga att formulera dig och tala för dina idéer vara avgörande för hur du lyckas. Därför finns tillämpningar i retorik på schemat.

Kombinationen av tre akademiska institutioner med helt olika perspektiv på designbegreppet ger dig både en bred kunskapsbas och förståelse för hur man tänker inom olika discipliner samt hur det påverkar interaktionen mellan ekonomer, tekniker och designers.

Att kunna fungera som länk mellan olika yrkesgrupper är något som du med säkerhet kommer att ha stor användning av i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som designstrateg på ett designföretag eller som designmanager på ett globalt designintensivt storföretag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Programmet ger dig ett brett arbetsfält inom designområdet, allt från det kreativa till produktion och administration. Mycket tyder på att design är ett allt viktigare konkurrensmedel. Samtliga företag, småföretag, internationella koncerner och intresseorganisationer använder design som konkurrensmedel på en globalt konkurrensutsatt marknad.

Efter utbildningen har du möjlighet att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande. Du kan arbeta för större tillverkningsföretag såväl som för små entreprenörer. Du kan jobba för ett globalt industriföretag såväl som för ett internationellt varumärke, tjänsteföretag, modeföretag eller företag inom upplevelseindustrin.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Vad är design? Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och modernitetenSamhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik
År 2Termin 3Termin 4
Strategisk marknadsföring, Designstrategi, Grundläggande organisationsteori, Immaterialrättsliga avtalFärg och form, Material och produktionsteknik, Produktionsteknik för design, Ekonomistyrning
År 3Termin 5Termin 6
Designmetodik, Investering och finansiering, Design management, B-uppsatsFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.