Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärarexamen eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Stängd...

    VT1410%Em

    Vecka 04-23

    Anmälningskod: SH-42124

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Professionsutveckling och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen

Kurs 3 högskolepoäng

Kursen tar upp en modell för professionsutveckling inom läraryrket och hur den ligger till grund för kursplaner och studier för studenter på lärarutbildningen. I kursen fokuseras progressionen inom utbildningen och hur den uttrycks i kursplaner och i studenternas verksamhetsförlagda delar. I kursen diskuteras också bedömning av professionsutvecklingen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av seminarier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten

Kunskap och förståelse:
-Ha kunskap om professionsutvecklingsmatrisen, professionsmål i kursplaner samt bedömningsprocessen för studenters verksamhetsförlagda utbildning

Färdighet och förmåga:
-Kunna använda professionsutvecklingsmatrisen som verktyg för att handleda lärarstudenters utveckling, samt att kunna göra bedömningar av lärarstudenters prestationer på den verksamhetsförlagda delen utifrån professionsmål i kursplanerna

Examination

Aktiv medverkan i seminarier, mindre skriftliga uppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.