Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i etnologi. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT14100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41087

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen innebär att du genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag i Sverige eller utomlands. Du ordnar själv din praktikplats, som ska godkännas av ämnesansvarig. Under praktiken, som omfattar minst 15 veckor, får du tillfälle att omsätta dina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete och lära dig hur din utbildning motsvarar de krav som ställs av arbetsmarknaden.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen innebär att studenten genomför en praktiktjänstgöring vid myndighet, organisation, företag eller motsvarande i Sverige eller utomlands. Praktiken skall avse arbetsuppgifter som är av värde för studentens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Praktiktjänstgöringen skall omfatta minst 15 veckor.

Studenten ordnar själv sin praktikplats. Innan praktiken inleds godkänner ämnesansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikplatsen föreslagen kontaktperson.

Efter avslutad praktik inlämnar kontaktpersonen intyg om studentens prestationer till ämnesansvarig.

Kursen redovisas i en praktikrapport som skall innehålla en övergripande beskrivning av den aktuella organisationens struktur och verksamhet samt en mer ingående beskrivning av genomförda arbetsuppgifter. Den skall också innehålla en substantiell diskussion om utbildningens relevans och eventuella tillkortakommanden med hänsyn till såväl den konkreta praktiktjänsten som organisationens allmänna verksamhetsområde. Praktikrapportens innehåll skall vara analytiskt och kritiskt och omfatta 15-25 textsidor. Den bör i övrigt följa sedvanliga akademiska formkrav.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • förståelse för hur teoretisk och praktisk kunskap hänger samman
 • förståelse för hur inhämtade etnologiska kunskaper kan omsättas i en konkret verksamhet
 • inblick i de aspekter av yrkeslivet som inte fås via teoretisk utbildning
Färdighet och förmåga
 • förmåga att utföra kvalificerat utredande och/eller analytiskt arbete vid en myndighet, förvaltning, organisation eller liknande i Sverige eller utomlands
 • förmåga att tillämpa etnologiska teoretiska kunskaper i praktiskt, administrativt arbete och utredningsarbete
 • förmåga att genom avslutande praktikrapport förmedla sina slutsatser om teori och praktik på ett effektivt, självständigt och belysande sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att analysera och reflektera över yrkeslivets villkor och krav
 • förmåga att kritiskt reflektera över och värdera hur de färdigheter utbildningen gett svarar mot arbetsmarknadens krav

Examination

Det huvudsakliga underlaget för kursens examination är, förutom den genomförda praktiken, den praktikrapport som i kursens slutskede skrivs, lämnas in och muntligen presenteras inför en för varje enskilt tillfälle särskilt sammansatt kommitté, bestående av ämnesansvarig och två andra inom ämnet verksamma lärare. Examinationen grundar sig på en samlad bedömning av studentens förmåga att både skriftligt och muntligt uppfylla kursens lärandemål.

Betyget G ges om lärandemålen uppfylls på ett tillfredsställande sätt. För betyget VG krävs att lärandemålen uppfylls på ett sätt som uppvisar en hög grad av analytisk reflektion, självständighet och förmåga att tillämpa utbildningens teoretiska verktyg och tankesätt både i den genomförda praktiktjänstgöringen och i praktikrapportens skriftliga och muntliga moment.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.