Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  HT1450%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-42216

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Postkolonial teori och estetik

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger en fördjupad kunskap om postkolonialismens teori och globalisering som fenomen i relation till estetik och kultur. Kursen introducerar centrala problem inom den postkoloniala teoribildningen, vilka tydliggörs med hjälp av exempel från litteratur, film och konst. Stor vikt läggs vid estetiska utmaningar och möjligheter framkallade av frågeställningar av den samtida kulturella och politiska situationen, där det ställs frågor huruvida det finns en global estetik och hur den i så fall ser ut.

Frågor som diskuteras är bland andra: Vad har kolonialismens historia inneburit för de kulturer som skapats i dess spår? Hur skapas kulturell identitet? På vilket sätt kan de flesta samtida kulturer sägas vara resultatet av komplexa globala rörelser? Kursen riktar sig till studenter inom humaniora och samhällsvetenskap med viss vana att tillgodogöra sig teoretiska texter.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar och seminarier

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • förklara vad kolonialismens historia har inneburit för de kulturer som skapats i dess spår
 • redogöra för förståelse om hur kulturell identitet skapas
 • redovisa kunskap om hur de flesta samtida kulturer är resultatet av komplexa globala rörelser
 • redogöra för och diskutera centrala problemställningar inom den postkoloniala teoribildningen samt sätta den i samband med estetiska exempel
 • diskutera och analysera den postkoloniala teorin ur historisk, social och politisk synvinkel med hjälp av exempel ur litteratur, film och konst
 • kritiskt värdera frågeställningar som motiveras av den samtida kulturella och politiska situationen
 • värdera och kritiskt förhålla sig till estetiska objekt betraktade ur ett globalt perspektiv.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig redovisningsuppgift samt aktivt deltagande på seminarierna.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.