Forskning / Projekt

Ett transformerande islamiskt landskap

Projektet utgörs av en analys av den egyptiske predikanten/televangelisten Amr Khlaeds islamiska program som sänts på satellit-TV. Han utgör en del av en våg av muslimska predikanter som framträtt under senare år, som inte har en traditionell islamisk utbildning men som agerar som talrör för islam. Amr Khaled är internationellt känd och en av de största televangelisterna i den arabisktalande världen.

Den homiletik som utvecklats bland många av dessa predikanter skiljer sig från flertalet tidigare muslimska predikotraditioner, innehållsmässigt såväl som språkligt och stilistiskt. En skillnad är att de medvetet ofta vänder sig till en publik som kan kategoriseras som medelklass. Många åhörare har en sekulär utbildning och brottas med problem som rör frågor om bevarandet av muslimsk identitet i en föränderlig värld. Vidare är en stor del av hans åhörare kvinnor som alltmer besjalar sig. Dessa kvinnor tilltalas av att kvinnors situation ofta fokuseras samt att kvinnors situation uppmärksammans och en liberalare hållning framträder hos många predikanter.

En intressant aspekt med dessa predikanter är att de, trots sin apolitiska framtoning, får ett politiskt inflytande och ibland hindras att tala fritt av staten. De flyttas t.ex. till mindre populära moskéer. Av det skälet lämnade en av de mest kända predikanterna Egypten och har vid olika tider återvänt men lämnat landet igen, vilket är ett tecken på en konstant spänning mellan olika politiska och religiösa tolkningar. Ett skäl är att dessa predikanter fokuserar på social rättvisa och ekonomisk fördelning liksom att de riktar kritik mot korruption och alltför stora klasskillnader. De tar sällan explicit upp frågor som rör politik, men deras förmåga att mobilisera stora mängder åhörare ses uppenbarligen som ett hot av regeringen i Egypten.

Många sprider sina predikningar och lektioner med hjälp av avancerad kommunikationsteknologi. T.ex. använder sig många av hemsidor på internet, CD-ROM och VHS för att sprida sina tolkningar. Det förekommer även att predikanter har sina egna program som är väldigt populära och som kan ses globalt. Det är en väckelse som snabbt sprider sig och som tilltalar allt fler även i Europa och USA. Amr Khaled som är i fokus för min forskning har i över 10 år haft så kallade Ramadan-serier under fastemånaden på stora sattelitkanaler där han varje dag sänt ett program på ca 1 timme som diskuterat frågor av olika slag relaterat till islam. Det är detta material som utgjort min empiri och som är ett exempel på den fromhetstendens som sprids i många muslimska grupper idag.

I min studie relaterar jag den pågående tolkningskonflikten till frågor om islamisering/sekularisering i stort i Egypten och analyserar predikningar/lektioner relaterat till detta i ett diskursteoretiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. De teman jag främst fokuserar är 1) genustolkningar, 2) islamisering/sekularisering, samt 3) synen på västvärlden och ”modernisering”.

Status

Avslutad

Projektledare

Susanne Olsson

Mer information

Projektstart: 2008
Projektslut: 2010

Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till