Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Projekt

Här följer en beskrivning av några av de projekt som bedrivs på biblioteket eller i samarbete med övriga enheter på högskolan.


Nytt bibliotekssystem

Vårt system för att förvärva, katalogisera och låna ut böcker närmar sig slutet på sin livscykel. Leverantören har meddelat att man arbetar på ett helt nytt system. Flera andra leverantörer gör detsamma och det kommer att erbjudas helhetslösningar som även innefattar hantering av elektroniskt material.

Vi kommer att behöva upphandla ett nytt system, vilket också sannolikt innebär att vårt katalogsamarbete med Karolinska institutets universitetsbibliotek upphör. Upphandlingarbetet påbörjas hösten 2013 och ett nytt system ska vara implementerat senast i början av 2015

Målet är att vi framöver ska kunna hantera både vårt tryckta och elektroniska material på ett så effektivt
och väl integrerat sätt som möjligt.

Kontaktperson:

Anders Fredriksson, IT-chef på biblioteket

Genomförande:

Upphandling påbörjas i augusti 2013


Värdet av biblioteksbesöket: en studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek och bibliotek Huddinge

Ett projekt i samarbete med Regionbibliotek Stockholm, biblioteken i Huddinge samt Södertörns högskolebibliotek under 2013 t.o.m. februari 2014.

Projektet vill undersöka hur biblioteksrummet används i vid bemärkelse. Det vill säga inredning, möbler och utrustning. Men även hur bibliotekets öppettider och arbetssätt påverkar användningen. Studien utgår bl.a. från de uppdrag som de olika biblioteken har och hur förändringar av rummet kan styra bättre mot uppdraget.  Under studien har vi fokuserat på att göra observationer och intervjuer på biblioteken utifrån frågeställningen hur besökarna värderar besöket på biblioteket.
Huvudfrågorna för de deltagande biblioteken är vilka miljöer stimulerar/inbjuder till vilken verksamhet? Har vi "rätt miljö" för vad vi vill uppnå?

Projektrapport

Läs mer om projektet och ladda ner rapporten.

Kontaktperson:

Ann-Sofie Wennbrink (projektledare)


Svenskt översättarlexikon

Tjänsten Svenskt översättarlexikon har utvecklats och publiceras av Södertörns högskolebibliotek. Tjänsten lanserades i maj 2009.

Svenskt översättarlexikon samlas för första gången artiklar om svenska och finlandssvenska översättare med biografi och verkförteckning. Projektet leds av professor emeritus Lars Kleberg, medverkar gör bibliotekarier, arkivspecialister, litteratur- och språkvetare samt översättare.

Projektet har infrastrukturstöd från Riksbankens Jubileumsfond 2012-2014 för vidareutveckling av lexikonet och erhåller dessutom stöd från olika forskningsstiftelser för utarbetande av nya artiklar och bibliografier.

Kontaktpersoner:

Lars Kleberg (projektledare) och Nils Håkanson (forskningsredaktör)


Katalogisering av äldre dissertationer

I högskolan bibliotek finns en stor samling äldre dissertationer, de äldsta från början av 1600-talet, de yngsta från andra hälften av 1800-talet. De allra flesta kommer från Uppsala, sedan följer Lund, Åbo, Greifswald och Dorpat. Katalogiseringen av dem är ett mycket omfattande arbete; det rör sig om ca 15.000 titlar. Vi årsskiftet 2013/2014 hade cirka 70% av samlingen katalogiserats.

Nästan alla dissertationerna är på latin. Latinet var det viktigaste språket för tankeutbytet i Europa långt fram i ny tid. I Uppsala dröjde det till 1850 innan det kom fler avhandlingar på svenska än på latin. På latin ventilerades alla stora politiska, religiösa och vetenskapliga frågor, och för förståelsen av det moderna Europas framväxt är det latinska materialet omistligt.

Vid Södertörns högskola startade i januari 2013 ett stort forskningsprojekt, Den akademiska kulturen i Östersjöregionen under tidigmodern tid. De latinska dissertationerna har en central roll i projektet.

Kontaktpersoner:

Jonas Jacobsson, bibliotekarie.


Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen

Projektet finansieras av Kungliga biblioteket (KB) och är ett samarbete mellan biblioteket och lärarutbildningen vid Södertörns högskola, biblioteket vid Nacka gymnasium och Regionbibliotek Stockholm. Syftet är att skapa en progressiv modell för att bygga upp en kompetens när det gäller källkritisk informationssökning och informationsanvändning mellan gymnasie- och högskolestudier. I projektet ingår även att utveckla inslag om skolbibliotek i lärarutbildningen vid högskolan.

Projektrapport

Läs mer om projektet och ladda ner rapporten.

Kontaktpersoner:

Ika Jorum (projektledare) och Jan Hjalmarsson (enhetschef)


Användarstudie SöderScholar

Hösten 2012 lanserade biblioteket ett nytt sökverktyg med namnet SöderScholar (det bakomliggande systemet är discoveryverktyget Primo). Vintern 2013 uppgraderades systemet och gränssnittet arbetades om. För att verifiera att studenter och forskare kan fullgöra sin informationssökning initierades en användarstudie med scenariobaserade observationsstudier som kompletterades med en enkätstudie. Syftet med undersökningarna var att identifiera och dokumentera utvecklingsbehov i bibliotekets sökverktyg och ge förslag på vad som bör förtydligas för att verktyget ska bli enklare att använda.

Projektrapport

Användarstudie_ SöderScholar.pdf

Enkät_om_SöderScholar_ frågor_1.pdf

Enkät_kommentar_diagram_1.pdf

Kontaktperson:

Catarina Hummelstrand