Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

Organisationen vid Södertörns högskola

Södertörns högskola organiseras utifrån fyra institutioner med ansvar för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ där också högskolans rektor ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under rektor. Den centrala förvaltningen leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Styrelsen vid Södertörns högskola ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, högskolans organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

Ledningen består av rektor Moira von Wright, som är myndighetens chef med ansvar för den direkta verksamheten och driften av högskolan, prorektor Sören Jansson, prorektor Nils Ekedahl och tf förvaltningschef Hans Andersson som ansvarar för förvaltningen.

Råd och kommittéer tillsätts av rektor och är rådgivande och beredande i frågor som är högskoleövergripande.

Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har bland annat i uppgift att granska och upprätthålla kvaliteten i utbildningen samt planera och samordna grundutbildningen.

Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar.

Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare för en institution.

Institutioner vid Södertörns högskola

 • Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Institutionen för kultur och lärande
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Lärarutbildningen lyder organisatoriskt under institutionen för kultur och lärande och har där en egen föreståndare och administration, medan lärarna är kontrakterade från övriga institutioner vid högskolan.

Biblioteket

Högskolebiblioteket är ett offentligt bibliotek som också förser högskolans alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. Biblioteket jobbar utifrån ett efterfrågestyrt förvärv vilket innebär att en betydande del av samlingarna byggs upp av resurser som lärare, forskare och studenter lämnat inköpsförslag på. Biblioteket ingår även i den publikationsverksamhet som bedrivs vid högskolan.

Centrala förvaltningen

Centrala förvaltningen består av nedan följande avdelningar och enheter med ansvar för högskoleövergripande frågor. Chef för den centrala förvaltningen är förvaltningschefen. Varje avdelning och enhet leds av en avdelnings- eller enhetschef.

 • Avdelningen för IT och teknik
 • Avdelningen för ledningsstöd
 • Ekonomiavdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Personalavdelningen
 • Studentavdelningen
 • Utbildnings- och forskningskansliet

Organisationsschema

Organisationsschema uppdaterat 1 januari 2013:

 Organisationschema Södertörns högskola (pdf)