Om Södertörns högskola / Ämnen

Lärarutbildningen

Bild på barnVälkommen till lärarutbildningen på Södertörns högskola – en lärarutbildning som speglar samtiden och förbereder dig för framtiden!

Lärarutbildningens olika program leder till arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem. Hos oss blir du förskollärare, grundlärare, fritidshemslärare eller ämneslärare.

Vår lärarutbildning är förankrad i det internationellt rörliga storstadsområdet och samverkar med regionens närliggande kommuner. Vi har både en interkulturell profil och en bildningsprofil. I lärarutbildningen deltar lärare från hela högskolan med fackkunskaper på hög akademisk nivå och här samlas högskolans utbildningsvetenskapliga forskare och forskarstuderande.

Om lärarutbildningen

Våra olika program leder till arbete inom förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola. Det kortaste utbildningsprogrammet omfattar 5 terminer och det längsta programmet löper under 11 terminer. Alla våra program innehåller teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen och en givande framtid inom ett otroligt viktigt yrke!

Kampanjen   

Har du också rätt egenskaper för att bli lärare?

Under september har du som åkt tunnelbana kunnat se vår lärarkampanj "Jag är lärare".

Våra profiler genomsyrar din utbildning

Gemensamt för våra utbildningsprogram är vårt interkulturella förhållningssätt där medvetenheten finns att barn och elever har olika bakgrund och olika erfarenheter. Genom den interkulturella profilen förbereds du för arbete i komplexa miljöer. Vår andra profil, fri bildning, innebär att du och dina kurskamrater diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som lärare och även din egen
utveckling. Läs mer om våra profiler i högermenyn!

Möt våra specialister

En lärarutbildning av hög internationell klass som
starkt bidrar till skol-
och förskoleutveckling
i regionen.

På de teoretiska kurserna undervisar specialister från hela högskolan, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För att utveckla det egna tänkandet och kommunikationsförmågan är seminariet en av våra viktiga undervisningsformer. Ett seminarium är ett lärarlett diskussionsforum där du i grupp ventilerar viktiga teman inom varje kurs. Det kan handla om allt från barns språkutveckling till etiska frågeställningar.

Stöd av handledare och mentor

Pedagog och barn i förskola

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, sker i kommunerna i Stockholms län samt i ett par angränsande kommuner. Du kommer att ha flera VFU-perioder under din utbildningstid. Din första VFU infaller redan under termin 1 då du samtidigt får en personlig VFU-handledare på förskolan eller skolan. Du kommer även att ha en VFU-mentor från Södertörns högskola som är ditt stöd under utbildningstiden. Din mentor kommer att träffa dig och din handledare för att stödja dig i din utveckling till professionell förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller fritidshemslärare.

Dina intressen i ditt självständiga arbete

I ditt självständiga arbete studerar du frågor som är aktuella för ditt kommande yrke. I det självständiga arbetet, som kan vara ett eller flera, lär du dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Du utgår från ditt eget intresse och det ämne du skriver om kan till exempel handla om betygssättning, matematiska svårigheter, olika läromedel eller skriv- och läsinlärning.

Forskarstudier efter examen

I nära anknytning till lärarutbildningen bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv, men utgör också basen för dig som vill gå vidare till utbildningsvetenskapliga forskarstudier med sikte på doktorsexamen.

En god arbetsmarknad för digRapport Länsstyrelsen

Alla våra lärarprogram ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många olika områden. Enligt Länsstyrelsen väntas dessutom efterfrågan på utbildade fritidshemslärare, förskollärare och grundlärare i Stockholms län öka fram till år 2020. Det ser även ut att bli brist på ämneslärare och man beräknar att det kommer att fattas cirka 3 700 ämneslärare i Stockholmregionen år 2020.

Ta del av Länstyrelsens prognos för arbetsmarknaden, Stockholm 2020 -  se hur prognosen ser ut för just ditt program..