Om Södertörns högskola / Ämnen

Litteraturvetenskap

Grafiskt element för ämnet litteraturvetenskapI myter, dikter, drama och romaner har människan genom årtusenden gestaltat sig själv och sin plats i världen. Inom litteraturvetenskapen lär du dig analysera och tolka alla slags litterära texter i deras språkliga och historiska sammanhang.

Litteraturvetenskapen ger dig en bred humanistisk grundutbildning, som öppnar vägen till många olika yrkesverksamheter där det krävs avancerad analysförmåga: inom informationsbehandling, inom förlags- och teatervärlden, medie- och läraryrken. Du har dessutom möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Litteraturvetenskap

Studierna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola är både teoriförankrade och historiskt fördjupande. Vi låter nutida perspektiv berika historien och tvärtom. Vi arbetar med såväl litteraturhistoriska kurser som temaområden kopplade till begrepp, teman, enskilda författarskap och epoker istället för att följa en enda kronologisk linje. Ämnet sammanför litteraturturens långa historia med samtida teorier som genusteori, postkolonial teori och djurstudier.

Litteraturvetenskapen vid Södertörns högskola ges på grundnivå i två varianter, Litteraturvetenskap respektive Litteraturvetenskap med dramainriktning. Från C-kursen löper de båda riktningarna samman.

Genusperspektivet genomsyrar såväl synen på historien som tolkningspraktiken. Vi anlägger också postkoloniala, globala och queera perspektiv. Du får pröva att använda olika teoretiska infallsvinklar och metoder och får dessutom grundläggande litteratur- och teaterhistorisk kunskap.

Vi menar att läsning ger störst behållning om det också kompletteras med eget skrivande. Därför erbjuder vi, som ett av två lärosäten i Sverige, momentet Skapande svenska där du skriver kortare skönlitterära texter i anslutning till litteraturen, samt mer faktabaserade former som recension och essä. Där får du öva språkbehandling och självständig analytisk förmåga som ett komplement till litteraturkursernas bildningsstoff.

För yrkeslivet

Litteraturvetenskapen ger dig en bred humanistisk grundutbildning som öppnar vägen till många olika yrkesverksamheter där det krävs avancerad analysförmåga: inom informationsbehandling, inom förlags- och teatervärlden, medie- och läraryrken. I en värld där alltmer baseras på text är grundläggande kunskaper i textanalys användbara inom nästan alla fältoch yrken. Du har dessutom möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Magisterprogram

På avancerad nivå erbjuder vi ett utbud av fristående kurser samt ett magisterprogram där studenterna även får träning i att skriva för offentligheten, på kultursidor och liknande. I förlängningen kan studierna leda till forskarutbildning. Magisterprogrammet med tillhörande kurser gör intagning av nya studenter på vårterminerna.

Kandidatprogram och lärarutbildning

Litteraturvetenskap går bra att välja som huvudämne inom Estetikprogrammet, där studenterna kan välja att läsa 90 högskolepoäng eller mer i litteraturvetenskap. Samma sak gäller för programmet Entreprenörskap, innovation och marknad. Litteraturvetenskap ingår även i grundlärarutbildningen och utbildningen för blivande ämneslärare för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Mål och medel

Ämnets övergripande målsättning är att tillhandahålla kunskap om litteraturhistoria och ge tolkningsverktyg för en djupare förståelse av litteratur och drama som en del av en samhällelig kontext. Vi vill också ge våra studenter möjlighet att självständigt ta till sig och delta i det litteraturvetenskapliga samtalet. Även förmedlingsaspekten är central för oss: många av våra studenter kommer att vara verksamma inom kulturområdet och arbeta med att förmedla litteratur och drama på olika sätt – vilket är anledningen till att vi erbjuder den mycket uppskattade delkursen Skapande svenska som en integrerad del i grundkurserna. Vi vill därigenom verka för ett närmande till språket och litteraturen genom övningar i och diskussioner av ett eget skrivande, som första terminen vetter mot det litterära och andra terminen mot essäskrivande och litteraturkritik.

Litteraturvetenskap är ett ämne med övervägande disputerade lärare med egen pågående forskning, vilket vi ser som en viktig förutsättning för att kunna bedriva god högre utbildning. Dessutom har vi återkommande gästföreläsare. Kurserna på grundnivå är från första början inriktade på att träna in en kritisk medvetenhet då vi tidigt introducerar inflytelserika tolkningar som uppmuntrar teoretiskt tänkande kring de litterära verk, epoker eller genrer som studeras.

Magisterstudent om Mare Kandre

Den avslutande uppgiften för studenterna i vårt magisterprogram är att skriva artiklar "för offentligheten", där de presenterar rönen från den färdiga magisteruppsatsen i en tidnings- eller tidskriftsartikel.

Ylva Gripfelt har publicerat en essä om Mare Kandres verk Aliide, Aliide.

Essän är publicerad i Arbetaren (i tryck och digitalt) och kan läsas här

Institutionstillhörighet