Forskning

Böcker i biblioteketKvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskarutbildningsområden

Södertörns högskola har tillstånd att utfärda doktors- och licentiatexamen inom följande fyra områden:  

Historiska studier

Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner.

Kritisk kulturteori

Kritisk kulturteori är ett område som ägnar sig åt ett teoretiskt präglat och kritiskt motiverat studium av kulturella, meningsbärande företeelser.

Miljövetenskapliga studier

Södertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.