Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

Centrumbildningar

Centrumbildningarnas huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

Fokus kan gälla ett etablerat profilområde vid högskolan, men här ska också finnas möjlighet att utveckla nya kunskapsfält. Med den kraftsamling som per definition uppstår i och med bildandet av ett centrum förväntas också ökade förutsättningar för extern forskningsfinansiering och utvecklade former för samverkan med det omgivande samhället.

Grundprincipen är att centrumbildningar ägnar sig åt forskning och metodutveckling inom interdisciplinära kunskapsfält, att utbildning främst sker på avancerad eller högre nivåer eller i form av uppdragsutbildning samt att samverkan med det omgivande samhället ges en framträdande roll i verksamheten. En centrumbildning ska utgöra en av högskolans viktiga portar utåt, mot myndigheter, organisationer, arbetsliv och bredare samhällsintressen i allmänhet. Den ska därmed också bidra till att vår verksamhet blir bättre känd både i närregionen och på nationell nivå.

Centrumbildningarna är placerade vid en institution som har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor samt övriga stödfunktioner. En grundprincip är att centrumbildningar inte har anställd personal annat än i de fall där rektor beslutar om särskilt undantag. I dagsläget är CBEES är den enda centrumbildning som inte är placerad vid en institution och har anställd personal.

Policy och regler för centrumbildningar vid Södertörns högskola [pdf-fil, 333 kB].

Centrumbildningar vid Södertörns högskola

Centrum för praktisk kunskap

Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

CBEES

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning samordnar forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa inom Södertörns högskola.

ENTER forum

ENTER forum organiserar högre seminarier och konferenser i entreprenörskap. ENTER forum bedriver olika samverkansprojekt.

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning där forskning om förvaltning, främst svenska statsförvaltning, samlas från en rad olika ämnen. Vi bedriver uppdragsutbildning, utvecklar forskning och arrangerar seminarier.

MARIS

Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola.

Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.

SCOHOST

The Stockholm Centre on Health of Societies in Transition (SCOHOST) är ett forskningscentrum inriktat mot frågor om hälsa, välfärd och population i Östeuropa.